• "İlim Hizmet Araştırma Merkezi"

2001 İHAM mezunlarımızdan  Dr. Yunus ERASLAN'ın kitabı yayımlandı.

2001 İHAM mezunlarımızdan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Kelâm Anabilim Dalı Öğretim üyesi Yunus ERASLAN'ın  kitabı yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarında çıkan eserde yazar erken dönemde Matüridi ve Matüridiliği tasavvuf açısından inceleyerek alternatif bir bakış açısı ortaya koymaktadır.

Kitaba göre Mâtürîdî, modern dönemde Türk İslam Mefkûresi’nin inşası amacıyla bütün ilgilerin kendisine yöneltildiği isimlerin başında gelmektedir. Zira o, Hanefî-Mâtürîdîliğin fıkıhtan bağımsız, müstakil ve sistematik bir yapıya kavuşmasında bir milat olmuştur. Şu kadar var ki, Mâtürîdîliğin teşekkül ettiği Horasan-Mâverâünnehir bölgesi bir taraftan Mu‘tezile akılcılığının etkisi altında iken, diğer taraftan da Şiî-Bâtınî mistisizminin önemli bir faaliyet alanı olmuştur. Modern dönemin inşa faaliyeti, onu genellikle Mu‘tezile akılcılığı üzerinden anlamaya çalışırken,  Şiî-Bâtınî mistisizmiyle mücadelesinden ortaya çıkan sonuç hep eksik kalmıştır. Ona yüklenen akılcı misyon, mistisizmle yoğrulmuş coğrafyadan onu soyutlamış ve tasavvufla arasına mesafe koymuştur. Elinizdeki bu kitap hem Mâtürîdî üzerindeki ilgiyi artırmak hem de onu anlamak için eksik kalan taşları yerine koymayı amaçlamaktadır. Rasyonalizm ile mistisizm arasında telifi zor gibi görünen algıyı tersine çevirerek, Mâtürîdî özelinde “akılcı mistik”in bilimsel imkânını sorgulamaktadır. Bu bağlamda Ebû Hanîfe’den başlamak üzere Hanefî-Mâtürîdî kelâm sisteminin tasavvufla ilişkisi, tarihi arka planı ve teorik yönüyle her iki disiplin açısından da ele alınarak okuyucunun ilgisine sunulmaktadır.